Biên bản Hội đồng trường

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Công Hiền (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:29' 10-10-2012
Dung lượng: 74.5 KB
Số lượt tải: 229
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN CỦ CHI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1311/HDLP-PGDĐT-PNV Củ Chi, ngày 08 tháng 10 năm 2010

V/v thành lập Hội đồng trường.

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở.

Căn cứ vào Điều lệ trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Phòng Nội vụ huyện hướng dẫn các trường Mầm non, Tiểu học và THCS thành lập Hội đồng trường như sau:
I / Thành phần, số lượng thành viên của Hội đồng trường.
1. Bậc Mầm non 7 hoặc 9 người gồm: Đại diện tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban giám hiệu (gồm Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng), đại diện Công đoàn, đại diện đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đại diện các tổ chuyên môn, đại diện tổ văn phòng.
2. Bậc Tiểu học 9 đến 11 người gồm: Đại diện tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban giám hiệu (gồm Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng), đại diện Công đoàn, đại diện đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng phụ trách Đội, đại diện các tổ chuyên môn, đại diện tổ văn phòng.
3. Bậc THCS 7 đến 11 người gồm: Một đại diện tổ chức Đảng do tổ chức Đảng cử, một đại diện của tổ chức Công đoàn do Ban chấp hành Công đoàn cử, một đại diện của Ban giám hiệu do Ban giám hiệu nhà trường cử, đại diện giáo viên (từ 3 đến 7 người) do hội nghị toàn thể giáo viên bầu chọn, một đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường do Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường cử.
II / Quy trình thủ tục thành lập.

Bước 1: Hiệu trưởng triển khai, quán triệt ý nghĩa tầm quan trọng của việc thành lập Hội đồng trường, phổ biến đến các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường. Tiến hành họp để giới thiệu nhân sự. Riêng bậc THCS ngoài các bước trên phải họp tập thể giáo viên để bầu chọn từ 3 đến 7 thành viên vào Hội đồng trường.
Bước 2: Hiệu trưởng tổng hợp danh sách thành viên Hội đồng trường do tập thể giáo viên và các tổ chức đoàn thể nhà trường giới thiệu. (theo mẫu).
Bước 3: Hiệu trưởng gửi danh sách thành viên Hội đồng trường và biên bản đề cử, bầu chọn về Phòng GDĐT ( bộ phận Tổ chức) để duyệt.
Bước 4: Phòng GDĐT thông báo kết quả duyệt danh sách Hội đồng trường đến các trường. ( Nếu thuận thì làm các bước tiếp theo, nếu không thuận thì làm lại từ bước 1)
Bước 5: Sau khi danh sách thành viên Hội đồng trường được duyệt. Hiệu trưởng tổ chức họp các thành viên Hội đồng trường để:
+ Đối với bậc Mầm non và bậc Tiểu học: Bầu Chủ tịch Hội đồng trường và Chủ tịch chỉ định thư ký Hội đồng trường. Riêng Hiệu trưởng bậc Tiểu học không là Chủ tịch Hội đồng trường.
+ Đối với bậc THCS: Bầu Chủ tịch và Thư ký Hội đồng trường.
Bước 6: Các trường nộp hồ sơ về Phòng GDĐT ( bộ phận Tổ chức) để đề nghị công nhận gồm:
Đối với bậc MN-TH:
1/ Tờ trình V/v thành lập Hội đồng trường.( Mẫu 1)
2/ Biên bản họp Chi bộ đề cử một đại diện tổ chức Đảng CSVN.( Mẫu 3)
3/ Biên bản họp BCH Công Đoàn đề cử một đại diện Công Đoàn.( Mẫu 3)
4/ Biên bản họp BCH Đoàn TNCS HCM đề cử một đại diện. ( Mẫu 3)
5/ Biên bản họp tổ văn phòng đề cử một đại diện. ( Mẫu 3)
6/ Biên bản họp các tổ chuyên môn đề cử giáo viên đại diện. ( Mẫu 3)
7/ Biên bản bầu Chủ tịch hội đồng trường. ( Mẫu 5)
8/ Danh sách thành viên Hội đồng trường ( Được PGDĐT duyệt). ( Mẫu 4)
9/ Danh sách thành viên Hội đồng trường ( có chức danh CT-TK). ( Mẫu 6)
Đối với bậc THCS:
1/ Tờ trình V/v thành lập Hội đồng trường. ( Mẫu 1)
2/ Biên bản họp Chi bộ đề cử một đại diện tổ chức Đảng CSVN. ( Mẫu 3)
3/ Biên bản họp BCH Công Đoàn đề cử một đại diện Công Đoàn. ( Mẫu 3)
4/ Biên bản họp Ban giám hiệu đề cử một đại diện. ( Mẫu 3)
5/ Biên bản họp Ban đại diện CMHS đề cử một đại diện. ( Mẫu 3)
6/ Biên bản họp toàn thể giáo viên